Jukaa_

37 tekstów – auto­rem jest Ju­kaa_.

święta ja­ko czas miłości? nies­te­ty nie mój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2011, 23:17

Ci, którzy by­li kiedyś dla nas naj­bliżsi.. dziś są naj­dalsi, wręcz obcy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2011, 20:42

Nie jes­tem ideal­na...i nig­dy nie będę.
Po­pełniam mnóstwo błędów na każdym kroku.
Ra­nię ludzi nieświado­mie i świado­mie również.
Ale..
Nie mam wy­pisa­nego fałszu na twarzy.
Nie mówię te­go, co ludzie chcieli­by usłyszeć.
NIE KŁAMIĘ.
I to.. czy­ni mnie 'lep­szą' od innych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 grudnia 2011, 22:55

wciąż za­daję so­bie pytanie
dlacze­go chwi­le szczęścia tak szyb­ko przemijają,
a smu­tek trwa bez przer­wy ? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 października 2010, 21:35

I na­deszła ta chwi­la, gdy zos­tałam całkiem sa­ma..
za­wied­li na­wet ci naj­bliżsi z najbliższych...
a we mnie pustka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 października 2010, 22:02

Gdy już myślała, że o wszys­tkim za­pom­niała, każdą chwilę od no­wa so­bie przypomniała... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 lipca 2010, 09:56

Nie kochałeś - zdradziłeś,
gdy olałeś - zraniłeś,
a i tak na­dal w ser­cu jej byłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 czerwca 2010, 11:12

Mój plan na jutro?

Z dna w końcu pod­nieść się,
przes­tać szlochać,
Zniena­widzić Cię za to,
że nie mogę nie kochać.

Tak, wiem, nie uda mi się.. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 20 czerwca 2010, 15:42

Po raz os­tatni uro­nić łzę,
już nig­dy Cię nie widzieć,
na­wet przez mgłę. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 czerwca 2010, 08:19

Na mo­ment o całym świecie zapomniałam,
liczyło się tyl­ko to, że się zakochałam.

Lecz nag­le pstryk, sen znikł i nie zos­tał mi już NIKT. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 czerwca 2010, 15:52
Jukaa_

Bo czym jest poezja jeśli nie zwierciadłem duszy?...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jukaa_

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność